UFABETWINS โรบินสันรายงานการตอบสนองต่อการเหยียดผิวต่อข้อความในอินสตาแกรมของเขา

 UFABETWINS หลังจากการแสดงข องเขาและสโมสร ของเขาก็รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อตำรวจ

แซมอัลลาร์ไดซ์ได้เปิดเผยระ ดับที่น่าตกใจของการละเมิดที่ระดับกองหน้าคัลลัมโรบินสันหลัง

จ ากทำ ผลงานส อ งประ ตูในการชนะเ วสต์บรอมที่เชลซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

อัลล าร์ไดซ์กล่ าวว่าโรบิน สันได้รั บข้อความ“  มากกว่า 70  ข้อความ” ที่ ลักษณะเลือกปฏิบัติบนโซเชียล

มีเดียและกล่าว ว่ าการตอบ สนองจากแพ ลตฟอร์ ม ในการต่อสู้กั บการละเมิดดังกล่าวนั้น“ ไม่ดีพอ”

โรบินสัน รายง านการ ตอบสนอ งอย่างเหยี ยดผิวต่อข้อค วาม Instagram ของเขาหลังจากการแสดงของเขา

และต่อมาส โมสร ของเ ขาก็ร ายง านเ หตุ การ ณ์ ต่อ ซึ่งตอนนี้กำลังสอบสวน

อัลลาร์ไดซ์กล่าวว่า:“ เรามีเหตุการณ์อื่นอีกสองเหตุการณ์ในพื้นที่นั้น แต่ไม่มีอะไรเลวร้ายอย่างที่คัลลัมได้รับ

– ฉันคิดว่ามันมีข้อ ความมากกว่า 70 ข้อความจาก [บัญชี] 20 รายการที่แตกต่างกันบนอินสตาแกรม UFABETWINS

“ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและสโมสรของเราก็สนับสนุนพวกเขาในทุก ๆ ทาง ในโลกฟุตบอล

UFABETWINS
UFABETWINS

เราทุก คนก้าว ไปข้างหน้า ในแง่ บวก แต่นอกกฎหมายคือที่ที่เด็ก ๆ เหล่านี้อาศัยอยู่

“ การแก้ปัญ หา เกิดขึ้นได้เ ฉพ าะคน ที่อยู่ใน ลำดับ ของรั ฐบาล และคน ที่ดู แลเว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งเห็น

ได้ชัดว่าล  ะเลยควา มรับผิดช อบของพ วกเขา การตั ดรูปแ บ บการ เลือก ปฏิบัติแล ะ พูด ผิวเหล่านี้ ไปผู้ คนที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์เท็จและโพสต์ข้อควา มลามกเช่นนี้ ในโลกที่เราอาศัยอยู่ใ

นปัจจุบัน และด้วยเ ทคโน  โลยี ที่ มีอยู่ใ นปั จจุบันนั้นไม่ดีพอแซมอัลลาร์ไดซ์

“ ผู้คน ที่ซ่อ นตัวอ ยู่หลังเว็ บไซต์เ ท็จและ โพสต์ ข้อความ ลามกเช่น นี้ในโลก ที่เรา อาศัย อยู่ใน ปัจจุบั

UFABETWINS

นและด้ว ยเทคโน โลยี ที่เรามีอ ยู่ในปัจจุบันนั้ นไม่ดีพอ”

โฆษกข องเจ้าข องอินสตาแกรม Facebook กล่าวว่า บริษัท ได้ลบโพสต์และบัญชีจำนวนหนึ่งเนื่องจาก

ละเมิ ดกฎโด ยอ้างถึงการ ละเมิดโรบินสันและได้ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ามีมาตรการที่รัดกุมกว่าเดิม

อัลลา ร์ไดซ์ยอ มรับว่าโรบินสัน “เจ็บ” จ ากปฏิกิริ ยาดังกล่าว แต่สนับสนุนให้เขาตอบสนองได้ดีในขณะ

ที่เขายังคงเ ตรียมควา มพร้อม สำหรับ ช่วงต่อ ไปของ ศึกผลั กไสแบ็กกี้ส์ที่ ในคืนวันจันทร์

“ ฉันดีใจที่ได้ ว่าคัลลัมเ ป็นตัวละค รที่ แข็งแ กร่ง ไม่ใช่ ว่ามั นไม่ไ ด้ เขาแน่นอน” อัลลาร์ไดซ์กล่าวเสริม “

ตำรวจให้สัมภาษณ์ อย่างยอ ดเยี่ยมพ วกเข าจะทำให้ดีที่สุด และสโมสรก็พยายามอย่างเต็มที่”

ในขณะเดียว กันอัลลาร์ ไดซ์กล่าว ชื่นชม การตัดสิน ใจของ สวอนซี ในการคว่ำบาตรสื่อสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ

เป็นเวลา หนึ่งสัปดาห์ หลังจาก การละเมิด เล่นหลาย โดย เพิ่มเติมว่า“ ผมขอยกย่องและสนับสนุนจุดยืนข

องพวกเขา [แต่] นั่นเป็นการตัดสินใจของสโมสร บ้านผลบอล